Privacy policy

Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacygevoelige gegevens / persoonsgegevens verwerkt. Buers Advocaten acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij respecteren ieders privacy. Alle informatie die wij ontvangen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Bedoelde gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Per 25 mei 2018 zal in plaats van de WBP de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn.

De AVG is de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens; vanaf die datum zal dezelfde privacywetgeving gelden in de hele Europese Unie.

Buers Advocaten is zich van deze ontwikkeling bewust en heeft de nodige maatregelen getroffen om in overeenstemming met de AVG te zullen handelen.

Toestemming

De identificatiegegevens, alsmede andere persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door een cliënt verleende opdracht zullen slechts worden bewaard en/of worden verwerkt indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Inzage, correctie en verwijderen

De cliënt heeft het recht de vorenstaande gegeven toestemming in te trekken. Ook heeft de cliënt het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn.

Als een cliënt zijn gegevens wil inzien, aanpassen of wil laten verwijderen kan hij contact opnemen via info@buersadvocaten.nl of rechtstreeks met het secretariaat.

Doeleinden

De betreffende gegevens worden door ons alleen gebruikt en bewaard in het kader van de door de cliënt gevraagde dienst.

Als een cliënt een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is; althans daar zal naar gestreefd worden (omdat het moment, dat de noodzaak vervalt, niet altijd eenvoudig zal zijn te bepalen).

Beveiliging

Buers Advocaten heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegeven te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden cliënten, potentiele cliënten of andere bezoekers aan kennis te nemen van de privacyverklaring op de website van deze derden alvorens van onze website gebruik te maken.

Berichten, die per e mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Buers Advocaten kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

Sociale netwerken

Cliënten of geïnteresseerden kunnen berichten van onze website doorsturen via de sociale netwerken waaronder – zonder uitputtend te kunnen zijn – LinkedIn, Facebook, Twitter of Google+.

De verzending van die berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf. Deze codes bevatten cookies. Wij hebben geen invloed op de verwerking van die gegevens door deze sociale netwerken. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook, Twitter en van Google+.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom voor cliënten of ander bezoekers aan te bevelen om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.