Algemene voorwaarden

en

KLACHTENREGELING

van

Buers Advocaten

toepasselijk vanaf 1 april 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Toepasselijkheid en publicatie

De voorwaarden zijn integraal gepubliceerd op de website van de maatschap Buers Advocaten: www.buersadvocaten.nl

Buers Advocaten is een maatschap ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Noordwest – Holland onder KvK nummer 37157724.

Deze gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle vanaf 1 maart 2017 met Buers Advocaten gesloten overeenkomsten, alsmede op nadien gegeven aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

De onderhavige voorwaarden kunnen in de loop der tijd worden aangepast. Op een eenmaal gesloten overeenkomst van opdracht blijven echter van toepassing de voorwaarden, zoals die golden ten tijde van de aanvaarding van de opdracht door Buers Advocaten.

Onder “Buers Advocaten” wordt verstaan: de bij haar in dienst zijnde advocaten, medewerkers, personeelsleden en alle overige personen of rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn betrokken, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Buers Advocaten.

Artikel 2

Opdracht

Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de opdracht is geaccepteerd. Bij acceptatie van de opdracht of in voorkomende gevallen in een later stadium wordt de opdrachtgever – hierna te noemen cliënt – een exemplaar van deze voorwaarden overhandigd of toegezonden. Ook zal in voorkomende gevallen volstaan worden met een verwijzing naar de website van Buers Advocaten.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de inhoud van deze voorwaarden dient dat duidelijk kenbaar gemaakt te worden. In goed overleg zal onderzocht worden of het mogelijk is bij de uitvoering van de betreffende opdracht af te wijken van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.

De door Buers Advocaten te verrichten diensten zijn onder de huidige wet en regelgeving inspanningsverplichtingen; nimmer kan of zal resultaat gegarandeerd worden. Bij de uitvoering van de opdracht zal Buers Advocaten zich naar beste vermogen inspannen. De advocaat, die de opdracht heeft verkregen, zal die opdracht zelf in hoofdzaak uitvoeren, waarbij hij of zij evenwel gerechtigd is zich te laten assisteren of zich in voorkomende gevallen te laten vervangen.

Hoewel een cliënt met betrekking tot een bepaalde opdracht in vele gevallen contact zal hebben met slechts één advocaat verbonden aan Buers Advocaten wordt een overeenkomst van opdracht niet met de betreffende advocaat gesloten, maar uitsluitend met – de maatschap – Buers Advocaten.

De cliënt dient zelf zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, tijdig de gewenste informatie te verschaffen en in te staan voor de juistheid van die informatie. Indien de cliënt niet aan deze verplichtingen voldoet, zijn de gevolgen van dit nalaten niet voor rekening van Buers Advocaten.

Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht zal Buers Advocaten, indien dit redelijkerwijs mogelijk of zinvol is, met de cliënt overleggen wie zal worden ingeschakeld. Buers Advocaten bedingt dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden.

Bij iedere opdracht aan een derde aanvaardt Buers Advocaten de door die derde bedongen beperking der aansprakelijkheid namens de cliënt en haarzelf.

Artikel 3

Toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Buers Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

Buers Advocaten is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.

Buers Advocaten zal niet aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Buers Advocaten.

Buers Advocaten zal niet aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Buers Advocaten de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Buers Advocaten.

Artikel 4

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Indien er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt daarover informatie verstrekt. Cliënt zal alsdan de Raad voor Rechtsbijstand toestemming dienen te verlenen de noodzakelijke gegevens voor de beoordeling van de aanvraag te vergaren (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst). Zolang er geen zekerheid is of de cliënt voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, staat het Buers Advocaten vrij de cliënt een in redelijkheid te bepalen voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal worden terugbetaald, zodra een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand is afgegeven. Het staat in dat geval vrij de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde en opgelegde “eigen bijdrage” te verrekenen met het eerder betaalde voorschot en eventueel inmiddels verschuldigd geworden griffierecht en overige kosten. Een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde “eigen bijdrage” vermeerderd met aan Buers Advocaten in rekening gebrachte kosten, zoals griffierecht, kosten uittreksels e.d. wordt door Buers Advocaten altijd aan de cliënt doorberekend.

Het is Buers Advocaten geoorloofd bij bepaalde opdrachten de cliënt vooraf kenbaar te maken dat de betreffende opdracht niet zal worden uitgevoerd op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval staat het de cliënt vrij alsnog zijn opdracht in te trekken.

De cliënt, die in aanmerking is gekomen voor gefinancierde rechtsbijstand en aan wie door de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten toevoeging is afgegeven, dient er rekening mee te houden dat die toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, indien (niet uitputtend):

 1. de cliënt de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde of derden;
 2. op het moment van de definitieve afhandeling van de zaak, waarvoor de toevoeging was verleend, de cliënt als resultaat van die zaak een vordering met betrekking tot een geldsom ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrij vermogen heeft;
 3. om redenen die door de Raad voor Rechtsbijstand zullen worden bepaald.

Indien gewenst zal Buers Advocaten de cliënt informeren omtrent deze en verdere regelingen op het gebied van gefinancierde rechtsbijstand. Hierbij dient niet uitgesloten te worden dat door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde normen na de inwerkingtreding van deze voorwaarden kunnen wijzigen.

Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – uitgangspunten wordt verwezen naar:  www.rvr.org

In het geval de cliënt bezwaar wenst aan te tekenen tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand dient de cliënt daarvoor zelf zorg te dragen. De verantwoordelijkheid omtrent de bezwaarprocedure ligt bij cliënt, tenzij uitdrukkelijk daarover met Buers Advocaten andersluidende afspraken zijn gemaakt.

Buers Advocaten zal de cliënt, indien dat wordt verlangd, van de meest actuele informatie ten aanzien van de gefinancierde rechtsbijstand voorzien.

Artikel 5

Tegenvorderingen en beslagleggingen

Indien een cliënt Buers Advocaten opdracht geeft een procedure aanhangig te maken, dient in alle gevallen rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat door de wederpartij in dezelfde procedure één of meerdere tegenvorderingen kunnen worden ingesteld tegen cliënt (zogeheten reconventionele vorderingen). Buers Advocaten hecht er waarde aan dat cliënt deze mogelijkheid bij zijn overwegingen betrekt alvorens Buers Advocaten definitief opdracht te geven een procedure aanhangig te maken.

Buers Advocaten is altijd bereid om met de cliënt in nader overleg te treden omtrent de mogelijkheden van een dergelijke door wederpartij in te stellen vordering of vorderingen en eventueel een risicoafweging te maken.

Ook dient de cliënt rekening te houden met een mogelijk door wederpartij te leggen beslag of beslagen onder de cliënt en/of onder derden (het zogeheten derdenbeslag of loonbeslag) op wie de cliënt vorderingen heeft (banken, afnemers of de werkgever van cliënt).

Artikel 6

Kosten en kostenveroordelingen

Bij de overwegingen van cliënt om Buers Advocaten opdracht te geven een procedure aanhangig te maken, dient altijd mede overwogen te worden de mogelijkheid dat bij een voor

cliënt ongunstige of afwijzende beslissing door de rechtsprekende instantie een kostenveroordeling kan worden uitgesproken ten laste van de cliënt. Cliënt wordt daarom uitgenodigd om altijd – voordat opdracht wordt gegeven een procedure aanhangig te maken – dit aspect met Buers Advocaten te bespreken.

Voorts neemt een procedure naast de kosten voor honorarium van Buers Advocaten extra kosten mede. Dit kunnen zijn griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, maar ook kosten van vertaling van bepaalde processtukken in een buitenlandse taal, kosten van deskundigen e.d. In voorkomende gevallen kunnen deze kosten zeer aanzienlijk zijn.

Ook indien een cliënt in het gelijk wordt gesteld door de rechtsprekende instantie en ten laste van wederpartij een kostenveroordeling is uitgesproken, dient cliënt zich te realiseren dat die kostenveroordeling niet kostendekkend is (gerechtelijke instanties hanteren hierbij zogeheten standaard/liquidatietarieven). Per saldo zal de cliënt derhalve kosten hebben; verhaal van die totale kosten op wederpartij is eigenlijk altijd – uitzonderingen daargelaten – uitgesloten.

Ten aanzien van te maken kopieerkosten richt Buers Advocaten zich op de door de gemeente gehanteerde tarieven voor kopieën. De door gemeenten gehanteerde tarieven variëren, maar hier in de regio wordt het tarief van € 0,75 per pagina (A4 formaat) gehanteerd. De gemeente kent daarbij een maximum in rekening te brengen tarief. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met het feit dat iemand beschikbaar moet worden gesteld om de kopieën te maken. Het tarief dat Buers Advocaten hanteert bedraagt € 0,50 per pagina.

Kopieerkosten worden slechts in rekening gebracht in het geval waarin kopie wordt gevraagd van stukken, die al eerder in kopie zijn verstrekt óf indien de omvang van de te kopiëren stukken daartoe aanleiding geeft.

Buiten de kosten van griffierecht, deurwaarderskosten en uittreksels is het voor Buers Advocaten niet goed mogelijk om vooraf een juiste inschatting te maken van de overige kosten; dit geldt met name voor het honorarium van Buers Advocaten. In bijzondere gevallen kan met Buers Advocaten vooraf een vast honorarium worden overeengekomen; een en ander wordt altijd schriftelijk bevestigd met vermelding van de voorwaarden waaronder de afspraak geschiedt.

De afspraak geldt altijd slechts voor één procedure. Hoger beroep en/of cassatie zijn “nieuwe” procedures en vallen niet onder de eerst gemaakte afspraak (hiervoor zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden).

Het is Buers Advocaten in alle gevallen toegestaan een voorschot voor de te maken kosten en het te verwachten honorarium in rekening te brengen.

Artikel 7

Aansprakelijkheid

Buers Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een aansprakelijkheidsverzekeraar. De betreffende verzekering voldoet aan alle door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

Indien in een voorkomend geval Buers Advocaten, een van de maatschapsleden of bij haar in dienst zijnde advocaat, medewerker of personeel aansprakelijk wordt gesteld en uiteindelijk aansprakelijk blijkt te zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Deze uitkering zal door Buers Advocaten verhoogd worden met het bedrag van het door Buers Advocaten te dragen eigen risico.

Nimmer zal de cliënt Buers Advocaten, bij haar in dienst zijnde advocaten, medewerkers of personeelsleden aansprakelijk kunnen houden voor de mogelijke te lage dekking van de aansprakelijkheidspolis.

De onderhavige exoneratie geldt niet alleen voor directe schade maar ook voor een mogelijke compensatie van schade uit anderen hoofde.

De cliënt mag altijd van Buers Advocaten verlangen inzage te geven in de polis van de lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien in een bepaald geval de aansprakelijkheidsverzekeraar ondanks aansprakelijkheid van Buers Advocaten of een van haar maten geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Buers Advocaten in alle gevallen beperkt tot een bedrag van maximaal € 15.000,– of, indien het voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van € 25.000,–.

Indien een cliënt, een derde of derden menen dat Buers Advocaten aansprakelijk is voor de door deze cliënt, derde of derden geleden schade dient men binnen een jaar nadat men bekend kon zijn met de feiten, waarop de aanspraak wordt gebaseerd, schriftelijk en gemotiveerd Buers Advocaten daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de aanspraken kunnen vervallen.

Mocht er op enig moment een onoplosbaar conflict ontstaan tussen een cliënt en een advocaat verbonden aan Buers Advocaten, dan zal de cliënt niet de betreffende advocaat, die hij mogelijk verwijten maakt, in persoon kunnen dagvaarden, maar dient de maatschap Buers Advocaten gedagvaard te worden.

Bij toepasselijkheid van de kantoorklachtenregeling (zie hierna) op een conflict dient door de cliënt de weg bewandeld te worden, zoals in die regeling opgenomen, waarbij wordt verwezen naar het slot van deze voorwaarden.

Artikel 8

Einde opdracht en bewaartermijn dossier

Na beëindiging van een opdracht is de cliënt bevoegd de afgegeven stukken en overige van belang zijnde stukken op te vragen. In principe wordt het volledige dossier gedurende vijf jaar na de beëindiging van de bemoeienissen van Buers Advocaten bewaard.

Na het verstrijken van deze vijf jaar heeft men zijn recht de stukken op te vragen prijsgegeven en mag het dossier worden vernietigd.

Mocht het dossier evenwel na genoemde periode toch nog in het archief aanwezig zijn, zal Buers Advocaten de door de cliënt opgevraagde stukken afgeven (of laten kopiëren); aan dit laatste kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

Artikel 9

Declaraties en betalingen (in principe uitsluitend per bank)

Gegeven opdrachten worden door Buers Advocaten uitgevoerd op basis van geïnvesteerde tijd en gemaakte kosten. Het te hanteren uurtarief wordt vooraf kenbaar gemaakt en is exclusief BTW en te maken kosten.

Tenzij anders overeengekomen zal de declaratie worden samengesteld aan de hand van de geïnvesteerde tijd vermenigvuldigd met het uurtarief (en een eventuele nader overeen te komen verhogende of verlagende factor), vermeerderd met BTW en gemaakte kosten.

Declaraties van Buers Advocaten dienen binnen 14 dagen na verzending per bank te worden voldaan. Contante betalingen worden in principe niet geaccepteerd. Uitzonderingen worden gemaakt voor betaling van kleine bedragen; bijvoorbeeld ten aanzien van kosten “eigen bijdrage” in het kader der gefinancierde rechtsbijstand, griffierecht en uittreksels GBA.

Bij niet tijdige betaling wordt een rente verschuldigd van 0,5% per maand. Tevens wordt cliënt verschuldigd de mogelijk te maken kosten in verband met de incassering, welke zullen zijn conform de in de rechtspraak geaccepteerde percentages van het verschuldigde.

Artikel 10

Opschortingsrecht/incassoprocedure

Indien betaling van een declaratie uitblijft, is Buers Advocaten gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op basis van de gegeven opdracht op te schorten, waarbij de door advocaten te hanteren gedragsregels in acht zullen worden genomen.

Buers Advocaten zal slechts met terughoudendheid van die mogelijke bevoegdheid gebruik maken.

Het staat Buers Advocaten vrij om bij niet tijdige betaling een incassoprocedure op te starten in welk verband mede wordt verwezen naar hetgeen hierna is opgenomen.

Voor wat betreft door Buers Advocaten te berekenen kosten met betrekking tot betalingsherinneringen, sommaties en verdere incassomaatregelen zal geheel aansluiting gezocht worden bij de Nieuwe Incassowet (Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten), zoals die per 1 juli 2012 in werking is getreden.

Artikel 11

Stichting Derdengelden

Buers Advocaten zal gelden ten behoeve van de cliënt laten ontvangen op een rekening ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Buers Advocaten, welke stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest – Holland onder KvK nummer 37084308.

Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt mogen declaraties van Buers Advocaten voldaan worden uit een eventueel tegoed van cliënt op de derdenrekening.


KANTOORKLACHTENREGELING BUERS ADVOCATEN

De toepasselijkheid van deze regeling (op grond van artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur ) kan tot stand komen door ondertekening van de door Buers advocaten verzonden opdrachtbevestiging, waarin naar de regeling wordt verwezen. Ook kan de toepasselijkheid van de regeling tot stand komen, nadat het geschil is gerezen en de cliënt en Buers Advocaten alsnog overeenkomen, dat deze regeling van toepassing zal zijn.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die belast is met de afhandeling van een klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen een bij Buers Advocaten aangesloten advocaat en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Buers Advocaten draagt zorg voor een klachtenafhandeling conform deze kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

a          Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht er op dat het kantoor een kantoorklachten-regeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. Buers Advocaten heeft hierna opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

b          Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling, die na behandeling niet zijn opgelost, worden verder behandeld op een wijze zoals hierna in deze regeling vastgelegd.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

Wanneer een cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening van Buers Advocaten of over een declaratie wordt de cliënt door mr E.T.W. Buers, die optreedt als klachtenfunctionaris, verzocht eerst zijn bezwaren voor te leggen aan zijn eigen advocaat. Indien de klacht zich richt tegen mr E.T.W. Buers zal de cliënt zich wenden tot mr J.G. Schmidt, die alsdan klachtenfunctionaris is.

De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

Degene over wie is geklaagd zal samen met de cliënt trachten tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn, waarbinnen een oordeel over de klacht zal worden gegeven.

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld tekenen de klager, de klachten-functionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventuele contacten en de mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van een klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp;
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld;
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klacht en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten alsmede ter verbetering van procedures;
 4. Minimaal één maal per jaar worden de verslagen en aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Artikel 9 Inschakeling Geschillencommissie Advocatuur

Pas nadat een cliënt zijn bezwaren heeft voorgelegd en geen bevredigende oplossing is gevonden, kan de cliënt zich vervolgens wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook open wanneer Buers Advocaten niet binnen een maand nadat de bezwaren ter kennis zijn gekomen schriftelijk heeft gereageerd.

Deze Geschillencommissie ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te Den Haag. Het Reglement van de Geschillencommissie Advocatuur kan opgevraagd worden bij de betreffende Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46 (tweede etage), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel. 070-3105310, fax 070-3658814).

De Geschillencommissie Advocatuur kan middels een arbitraal vonnis een beslissing nemen of middels een bindend advies. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt dan voorziet het reglement in   arbitrage.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de ingeschakelde advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend aan de Geschillencommissie worden voorgelegd, wanneer de claim wordt beperkt tot € 10.000,– en door de betreffende cliënt uitdrukkelijk schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–.  Bij claims boven de € 10.000,–  is de Rechtbank te Alkmaar bevoegd.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht. Op verzoek van de cliënt zal hem of haar alle inlichtingen worden verstrekt ten aanzien van deze regeling.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Buers Advocaten kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Uitdrukkelijk behoudt Buers Advocaten zich het recht voor in gevallen, met name waarin de onderhavige regeling niet van toepassing is, andere wegen te bewandelen ter incassering van haar declaratie.